Turbo Pascal - Programowanie Wszystko o Turbo Pascalu
Obszerny download i wiele kodów źródłowych
Menu
Kurs
Pozostałe


Działania matematyczne :: case - of

PROGRAM matma;

VAR
  liczba1, liczba2, wynik: real;    operator: char;
BEGIN
  write ('Pierwsza liczba: ');
  readln (liczba1);
  write ('Operator (/,*,-,+): ');
  readln (operator);
  write ('Druga liczba: ');
  readln (liczba2);
    case operator of //1
      '+': wynik := liczba1 + liczba2; //2
      '-': wynik := liczba1 - liczba2;
      '*': wynik := liczba1 * liczba2;
      '/': wynik := liczba1 / liczba2;
    else //3
      writeln ('Podałeś zły znak!');
    end; //4
  writeln ('Wynik: ',wynik:4:2); //5
  readln;
END.
Struktura case-of (1) działa podobnie jak if - then, ale jest bardziej przejżystrza i nie musimy stosować przeplatania. Niestyty nie możemy w niej wykorzystywać zmienej string.

Instrukcja sprawdza, czy zmienna ("operator") przyjęła jedną z określonych wartości, jeśli tak wykonuje odpowiedni blok instrukcji. Każda wartość (2) jest oddzielona dwukropkiem od wyznaczonego jej bloku instrukcji. W przeciwnym wypadku (3) wykonuje inne polecenie. Ta instrukcja dotyczy wszystkich wypisanych wcześniej warunków, uaktywnia się dopiero wtedy, gdy żaden z nich nie został spełniony.

Całą strukturę kończy end z średnikiem (4).

Instrukcja writeln wraz z zmienną (5) pokazuje wynik działania. Cyfry za zmienną pokazują programowi w jakim formacie ma byc wyświetlny wynik. Można to przetłumaczyć w następujący sposób:
"Pokaż wynik tak, aby składał się łącznie z czterech znaków, z czego dwa znaki mają być po przecinku."

Wynik działania musi zostać zapisany, aby komputer mógł go później wyświetlić. Jest to moźliwe dzięki przypisywaniu (2). Operator przypisywania tworzy ":=" (brak odstępu pomiędzy nimi).wynik := liczba1 * liczba 2;
Po lewej stronie znajduje się zmienna, której program przypisze wartość, jaką otrzyma w wyniku obliczenia.
Po prawej wzór matematyczny.

Wskazówka
  W instrukcji case-of można zasosować - od jakiej wartości do jakiej - program ma wykonać daną instrukcję (np. od liczby 20 do 50). Instrukcja wygląda w następujący sposób:

case wiek of
  0..12: writeln ('Jeszcze jesteś dzieckiem!');
  13..17: writeln ('Ah.. Ta dzisiejsza młodzież!');
  18..40: writeln ('Jesteś w sile wieku!');
  41..80: writeln ('Już nie te lata!');
  81..100: writeln ('Jak na te lata dobrze się trzymasz!');
end;

Podstawowe działania matematyczne

  +   - dodawanie - np. wynik := a+b;
  -   - odejmowanie - np. wynik := a-b;
  *   - mnożenie - np. wynik := a*b;
  /   - dzielenie - np. wynik := a/b;
  div   - dzielenie całkowite - np. wynik := a div b;
  mod   - reszta z dzielenia - np. wynik := a mod b;
  sqrt   - pierwiastek 2 stopnia - np. sqrt(a);
  sin   - sinus - np. sin(a);
  cos   - cosinus - np. cos(a);
  sqr   - kwadrat liczby - np. sqr(a);
  abs   - wartość bezwzględna - np. abs(a);

Największy zbiór informacji o Turbo Pascalu
Copyright © 2007 by rafael. All rights reserved. : Hosting zapewnia: programuj.com turbopascal.programuj.com - programowanie najlepsze kursy w sieci unikatowe artykuły za darmo Borland Turbo Pascal 7.0