Turbo Pascal - Programowanie Wszystko o Turbo Pascalu
Obszerny download i wiele kodów źródłowych
Menu
Kurs
Pozostałe


Pętla repeat - until

PROGRAM petla1;

VAR
  i: integer;
BEGIN
  repeat //1
    write ('Wpisz liczbę 100: ');
    readln (i);
  until i = 100; //2
  readln;
END.

Pętla (1) "zmusza" komputer do powtarzania wszystkiego co znajduje się pomiędzy słowami repeat - until aż do tej pory, gdy zostanie spełniony warunek (2).


 
Struktura kontroli (inna nazwa pętli) podobnie jak if - then ma za zadanie kontrolowanie czegoś. W naszym przypadku sprawdza, czy wartość zmiennej "i" wynosi 100 i zdecydować, czy powtórzyć instrukcję czy zakończyć pętle.

Wskazówka
  Instrukcja "break;" powoduje, że program przerywa pętle, a "halt;" zamyka cały program.

Pętla While - do

PROGRAM petla2;

VAR
  i: integer;
BEGIN
  i := 1;
  while i <= 100 do //1
  begin //2
    write ('Wpisz liczbę większą od 100: ');
    readln (i);
  end; //3
  readln;
END.
W konstrukcji while - do (1) warunek znajduje się na początku, więc program wcale nie musi wykonywać bloku instrukcji, jeżeli warunek jest już spełniony.


Jeżeli w strukturze kontroli while - do blok instrukcji zawiera więcej niż jedno polecenie trzeba wyraźnie zaznaczyć, gdzie się zaczyna (2), a gdzie kończy (3). Jest to możliwe za pomocą begin - end;. Ta czynność niepotrzebna jest w pętli repeat - until, gdyż w niej wyraźnie zaznaczone jest, gdzie znajduje się początek (repeat), a gdzie koniec (until).

Różnice pomiędzy pętlami
  While - do: warunek znajduje się na początku pętli, a kiedy warunek jest spełniony program powtarza pętlę.
  Repeat - until: warunek znajduje się na końcu pętli, a kiedy warunek jest spełniony program kończy pętlę.
 

Pętla for - do

PROGRAM petla3;

VAR
  i: integer
BEGIN
  for i := 0 to 5 do //1
  begin
    writeln ('Do zakończenia programu pozostało: ',i); //2
    readln;
  end;
  readln;
END.
Działanie pętli możemy przetłumaczyć w następujący sposób:
"DLA zmiennej, której wartość zmienia się od początkowej do końcowej, komputer powinien POWTARZAĆ blok instrukcji."

Konstrukcja for - do (1) również powtarza określony blok instrukcji (2) do tego czasu aż wartość początkowa, którą w naszym przypadku jest 1, będzie równa wartości końcowej [5]. Dzięki tej pętli szczegółowo zaplanujesz ile razy dany blok instrukcji zostanie wykonany. Już na początku pętli (1) ustalasz od jakiej liczby komputer będzie odliczał [1] do jakiej [5]. Za każdym razem, gdy komputer wykona dany blok instrukcji wartość początkowa zwiększy się o 1 itd. Ta czynność będzie trwała tak długo aż wartość początkowa i końcowa będą sobie równe.


Wskazówka
  Jeżeli chcesz, aby komputer odliczał do tyłu (np. od 5 do 0) zmiast instrukcji "to" (1), wstaw "downto". A jeżeli do przodu (np. od 0 do 100) wstaw instrukcje "to".

Największy zbiór informacji o Turbo Pascalu
Copyright © 2007 by rafael. All rights reserved. : Hosting zapewnia: programuj.com turbopascal.programuj.com - programowanie najlepsze kursy w sieci unikatowe artykuły za darmo Borland Turbo Pascal 7.0