Turbo Pascal - Programowanie Wszystko o Turbo Pascalu
Obszerny download i wiele kodów źródłowych
Menu
Kurs
Pozostałe


Spider

Opis: GRA PRZYPOMINAJĄCA SNAKE'A, STERUJESZ PAJĄKIEM ZBIERAJĄC POROZRZUCANE PUNKTY.

program spider;

uses
  crt;

type
  Tpunkty = record
    x: integer;
    y: integer;
  end;
  Tsave = record
    imie: string[20];
    wynik: integer;
  end;

var
  znak: char;
  x,y: integer;
  imie: string;
  punkty_razem: integer;
  level: byte;
  punkty: array[1..20] of Tpunkty;
  szybkosc: integer;
  razem: integer;
  plik: file of Tsave;
  stare_punkty: Tsave;
  zycie: byte;

procedure sprawdzacz; forward;
procedure przegrana; forward;
procedure losuj_punkty;forward;
procedure rysuj;forward;
procedure newgame; forward;procedure intro;
var
  x,y: shortint;
begin
 x := 25;
 y := 10;
 textcolor(white);
 gotoxy(x,y);  write(' ####  ####   #  ####   #####  ####');
 gotoxy(x,y+1);write('#      #   #  #  #   #  #      #   #');
 gotoxy(x,y+2);write(' ###   ####   #  #   #  ###    ####');
 gotoxy(x,y+3);write('    #  #      #  #   #  #      # #');
 gotoxy(x,y+4);write('####   #      #  ####   #####  #  #');
 delay(2000);
 clrscr;
end;


procedure sprawdz_wynik(imie: string; nowe_punkty: integer);
var
  dane, bufor: Tsave;
begin
  bufor.imie := imie;
  bufor.wynik := nowe_punkty;
  assign(plik,'dane.save');
  reset(plik);
    if filesize(plik) = 0 then
      begin
        seek(plik,1);
        write(plik,bufor);
      end;
  seek(plik,1);
  read(plik,dane);
  if bufor.wynik > dane.wynik then
  begin
    seek(plik,1);
    write(plik,bufor);
  end;
  seek(plik,1);
  read(plik, stare_punkty);
  close(plik);
end;


procedure rysuj;
var
  i: integer;
begin
  textcolor(white);
  clrscr;
  for i := 1 to 15 do
    begin
      gotoxy(i,1);
      write ('-');
    end;
  for i := 1 to 20 do
    begin
      gotoxy(1,i);
      write('|');
    end;
  for i := 1 to 15 do
    begin
      gotoxy(i,20);
      write('-');
    end;
  for i := 1 to 20 do
    begin
      gotoxy(15,i);
      write('|');
    end;
  gotoxy(1,22);
  write ('ESC -> PAUZA || Q -> WYJSCIE');
  gotoxy(40,16);
  write('NAJLEPSZY WYNIK: ');
  gotoxy(37,17);
  write ('Imie: ',stare_punkty.imie,' Punkty: ',stare_punkty.wynik);
  gotoxy(2,2);
  write ('@');
  losuj_punkty;
end;

procedure next_level;
begin
  level := level + 1;
  if level = 1 then
  begin
    szybkosc := 425;
    zycie := 2;
  end;
  if level > 1 then
  begin
  szybkosc := szybkosc - 50;
  razem := 0;
  end;
  rysuj;
end;

procedure odliczanie;
begin
  gotoxy(40,9);
  write (' #####     ####    #');
  gotoxy(40,10);
  write ('#         #    #   #');
  gotoxy(40,11);
  write ('#   ###   #    #   #');
  gotoxy(40,12);
  write ('#     #   #    #   #');
  gotoxy(40,13);
  write ('#     #   #    #');
  gotoxy(40,14);
  write (' #####     ####    #');
end;

procedure pauza;
begin
  if znak = #27 then
    begin
      gotoxy(1,24);
      writeln ('TRYB PAUZY; ABY WYLACZYC TEN TRYB WCISNIJ ESC');
        repeat
          znak := readkey;
        until znak = #27;
    end;
  gotoxy(1,24);
  clreol;
end;


procedure ruch_;
var
  zasysacz: char;
begin
  y := 2;
  x := 2;
  gotoxy(20,1);
  write ('P U N K T Y: ',punkty_razem);
  gotoxy(40,1);
  write ('L E V E L: ',level);
  gotoxy(60,1);
  write ('Z Y C I A: ',zycie);
  zasysacz := readkey;
  repeat
    znak := readkey;
    pauza;
    odliczanie;
    if znak=#80 then
      begin
        repeat
        y := y + 1;
        gotoxy(x,y-1);
        write (' ');
        gotoxy(x,y);
        write('@');
        sound(100);
        delay(szybkosc);
        nosound;
        sprawdzacz;
        until keypressed;
      end;
    if znak=#72 then
      begin
        repeat
        y := y - 1;
        gotoxy(x,y+1);
        write (' ');
        gotoxy(x,y);
        write('@');
        sound(100);
        delay(szybkosc);
        nosound;
        sprawdzacz;
        until keypressed;
      end;
    if znak=#77 then
      begin
        repeat
        x := x + 1;
        gotoxy(x-1,y);
        write (' ');
        gotoxy(x,y);
        write('@');
        sound(100);
        delay(szybkosc);
        nosound;
        sprawdzacz;
        until keypressed;
      end;
    if znak=#75 then
      begin
        repeat
        x := x - 1;
        gotoxy(x+1,y);
        write (' ');
        gotoxy(x,y);
        write('@');
        sound(100);
        delay(szybkosc);
        nosound;
        sprawdzacz;
        until keypressed;
      end;
  until znak in ['Q','q'];
  halt;
end;

procedure sprawdzacz;
var
  e: integer;
begin
  if znak in ['Q','q'] then halt;
  if (y = 1) or (y = 20) or (x = 1) or (x = 15) then
    begin
      clrscr;
      razem := 0;
      zycie := zycie - 1;
        if zycie = 0 then przegrana;
      rysuj;
    end;
  for e := 1 to 10 do
    begin
      if (punkty[e].x = x) and (punkty[e].y = y) then
      begin
        punkty_razem := punkty_razem + 100;
        punkty[e].x := 0;
        punkty[e].y := 0;
        razem := razem + 1;
        gotoxy(20,1);
        write ('P U N K T Y: ',punkty_razem);
      end;
    end;
  if (punkty[11].x = x) and (punkty[11].y = y) then
    begin
      zycie := zycie + 1;
      punkty[11].x := 0;
      punkty[11].y := 0;
      gotoxy(60,1);
      write ('Z Y C I A: ',zycie);
    end;
  if razem = 10 then next_level;
end;


procedure przegrana;
var
  m: integer;
begin
  delay(1500);
  m := 1;
  repeat
    clrscr;
    m := m +1;
    gotoxy(m,10);
    textcolor(lightred);
    writeln ('G A M E   O V E R');
    delay(100);
  until m >= 60;
  clrscr;
  textcolor(white);
  gotoxy(28,12);
  writeln ('T W O J   W Y N I K: ',punkty_razem);
  if punkty_razem > stare_punkty.wynik then
  begin
    gotoxy(28,13);
    write('PODAJ IMIE: ');
    readln(imie);
  end
    else
      readln;
  sprawdz_wynik(imie, punkty_razem);
  newgame;
end;

procedure losuj_punkty;
var
  pos1, pos2, n, o: byte;
begin
  randomize;
  for n := 1 to 10 do
    begin
      pos1 := random (13)+2;
      pos2 := random (18)+2;
      punkty[n].x := pos1;
      punkty[n].y := pos2;
      gotoxy (pos1,pos2);
      write ('*');
  end;
  o := random (5) + 1;
  if o in [1,2] then
    begin
      pos1 := random (13) + 2;
      pos2 := random (18) + 2;
      punkty[11].x := pos1;
      punkty[11].y := pos2;
      gotoxy(pos1,pos2);
      write ('$');
    end;
  ruch_;
end;

procedure newgame;
var
  gra: char;
begin
  clrscr;
  gotoxy(28,12);
  write ('N O W A   G R A ??');
  gotoxy(29,13);
  write ('(T)ak / (N)ie: ');
  gra := readkey;
  if gra in ['N','n'] then halt
    else
      punkty_razem := 0;
      razem := 0;
      level := 0;
      next_level;
end;
begin
  intro;
  sprawdz_wynik(imie, stare_punkty.wynik);
  next_level;
  rysuj;
  losuj_punkty;
  ruch_;
end.

Dodano: 2007-05-16

Twoja ocena:

 

Ocena:

[powrót]

Największy zbiór informacji o Turbo Pascalu
Copyright © 2007 by rafael. All rights reserved. : Hosting zapewnia: programuj.com turbopascal.programuj.com - programowanie najlepsze kursy w sieci unikatowe artykuły za darmo Borland Turbo Pascal 7.0